5 manieren om je kind te helpen bij de aankoop van een huis

14Sept

Als je je kind financieel wil helpen om een bouwgrond, huis of appartement te kopen kan je op verschillende manieren te werk gaan. We zetten enkele mogelijkheden op een rijtje.

 

1. Leen een bedrag

 
Je kan aan je kind vooreerst een som geld lenen. Je kan onderling afspreken wat de duurtijd is van de lening en welke intrest je zoon of dochter je moet betalen. Je kan meteen overeenkomen op welke momenten je kind bedragen moet aflossen en wanneer de afgesproken intrest moet worden betaald. Je zou ook bepaalde waarborgen kunnen nemen. Het is aangewezen deze overeenkomst op papier te zetten. Maak een contract op waarin de precieze afspraken staan. Dit moet worden opgemaakt in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn en elke partij moet een origineel ontvangen.
 
Heeft je kind een partner dan is het aangewezen dat deze mee kredietnemer wordt. Bepaal dan in het contract dat je kind en zijn partner hoofdelijk gehouden zijn tot terugbetaling van de bedragen die je hen leende.
 

2. Doe een schenking

 
Je kan aan je kind ook een schenking doen van een som geld. Het is belangrijk dat je daarbij de juiste documenten opstelt. Doe hiervoor een beroep op een notaris of iemand die voldoende juridisch geschoold is. Wellicht wil je immers de zekerheid dat je kind het geld enkel zal gebruiken voor de aankoop en niet om het bv. te besteden aan één of andere dure reis. Bovendien kan je door het opmaken van de juiste documenten vermijden dat als er later een haar in de boter komt tussen je kind en diens partner, de partner met een deel van je geld weg is.Heb je meerdere kinderen dan moet je ook afwegen of de schenking gebeurt buiten erfdeel of niet.
 

3. Stel je borg

 
In plaats van je kind dadelijk geld te geven of te lenen kan je je ook borg stellen tegenover de bank voor de kredieten van je kind. Op het eerste zicht lijkt dit iets te zijn dat vrij onschuldig is. Dat is het evenwel niet. Als je kind zijn kredieten niet terugbetaalt aan de bank draai jij ervoor op. Jij ‘waarborgt’ immersaan de bank dat je kind de lening correct zal afbetalen. De bank zal dan het bedrag ten belope waarvan jij je borg stelde bij jou komen halen. Jij moet vervolgens bij je kind (en eventueel diens partner) aankloppen om het bedrag dat je aan de bank betaalde van hen terug te krijgen.
 
Ga je toch op die manier te werk, probeer dan de borgstelling te beperken. Vraag aan de bank om je maar voor een deel van het krediet van je kind te moeten borgstellen. Vraag tevens om de borgstelling te beperken in de tijd en ze niet voor de ganse looptijd van het krediet te laten duren.
 

4. Leen mee bij de bank

 
Banken zijn, gelet op de strikte regels waaraan borgstellingen moeten voldoen, vaak geneigd om niet met borgen te werken. Zij vragen wel eens dat je de lening van je kind zelf mee aangaat en dat je meteen ook een deel van het onroerend goed aankoopt. Op die manier word je zowel mede-eigenaar als medekredietnemer. 
 
Denk er goed over na vooraleer je op dergelijk voorstel ingaat. Omdat je hoofdelijk medekredietnemer bent riskeer je naar de bank toe op te draaien voor de volledige lening. Dat is echter nog niet alles. Bovendien heeft het feit dat je mede-eigenaar bent van het onroerend goed van je kind vervelende gevolgen als je bv. ruzie krijgt met je kind of als je overlijdt en je nog andere kinderen hebt. Een deel van het onroerend goed valt dan immers in je erfenis. Wil je kind later jouw deel overkopen dan brengt dat aanzienlijke kosten met zich. Je moet namelijk langs een notaris passeren en er moeten delingsrechten worden betaald.
 

5. Betaal een factuur

 
Je kan ook bepaalde facturen die je kind moet betalen aan zijn aannemer in de plaats van je kind betalen en dit als een vorm van schenking. Als je dit doet maak je ook hier weer best de nodige  begeleidende documenten op. Op die manier kan je discussies met je kind, de erfgenamen en de fiscus vermijden. Je kan er tevens via de juiste documenten voor zorgen datde partner van je kind niet ‘meedeelt’ als ze uiteengaan.
 
 
bron :
http://immo.vlan.be/nl/Nieuws/1480/5-manieren-om-je-kind-te-helpen-bij-de-aankoop-van-een-huis?
helf aankoop woning